แนะนำเรื่องที่น่าสนใจจากผู้ประกอบการ Online Entreprenuer

ธุรกิจ Online นั้น ไปได้ไกลกว่าที่คิด แล้วเราจะสามารถสร้างสรรค์ธุรกิจเหล่านี้ให้ดีได้อย่างไร

rainbow

ผู้ประกอบการควรเตรียมรับมือกับการแข่งขันในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

อินเตอร์เน็ตในปัจจุบันมีส่วนในการช่วยส่งเสริมธุรกิจในหลายๆด้าน เช่น สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการผลิตสินค้า การขนส่ง หรือแม้แต่เป็นตัวกลางในการซื้อขาย ทำให้กำหนดทิศทางการตลาดได้ง่ายขึ้น ช่วยในเรื่องการบริหารจัดการที่เป็นระเบียบ อีกทั้งยังทำให้ผู้ประกอบการได้รับข่าวสารที่ฉับไว

Digital Economy สามารถติดต่อประสานงานกับผู้ผลิต หรือลูกค้าได้ง่ายและรวดเร็วผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งอีเมล์ การประชุมทางไกล ช่วยต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตสินค้าและบริการในรูปแบบใหม่ ๆ เข้าสู่ตลาด ช่วยลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการ เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างธุรกิจเดียวกันไปทั่วโลก

อินเตอร์เน็ตทำให้ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีการขยายตัว เช่น อีเบย์ อะเมซอน ลาซาด้า เป็นต้น อันเป็นการซื้อขายสินค้าที่ไม่ต้องมีหน้าร้าน ผู้ขายเพียงแค่โพสต์สินค้าและราคาขายที่ต้องการ ผู้ซื้อก็สามารถสืบค้นและพิจารณาหาซื้อสินค้าที่ต้องการผ่านคอมพิวเตอร์ แท็บเลต หรือแม้แต่โทรศัพท์มือถือ ทำให้เป็นตลาดทางการค้าแบบไร้พรมแดน ที่ผู้ขายและผู้ซื้อสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนกันได้ผ่านอินเตอร์เน็ต นอกจากนี้ การทำกำไรจากการซื้อขายแลกเปลี่ยนผ่านตลาดกลาง e-Commerce นอกจากจะได้รับส่วนต่างผลกำไรจากผู้ซื้อและผู้ขายแล้ว ยังมีรายได้จากการขายพื้นที่โฆษณาหรือการทำการตลาดในรูปแบบของการให้ส่วนลดพิเศษหรือ e-Coupon ในเว็บไซต์ต่าง ๆ เช่น Groupon หรือ Ensogo

เมื่อตลาดกลางในการซื้อขายรูปแบบธุรกิจและรูปแบบการแลกเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ระบบดิจิทัล ทำให้เกิดการจ้างงานในรูปแบบใหม่ เกิดอาชีพใหม่ ๆ ที่ทำให้นักการตลาดและนักการสื่อสารเริ่มให้ความสนใจและพัฒนาตัวเองให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นนักกลยุทธ์การตลาดทางโซเชียลมีเดียที่ปรึกษาด้านธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รวมไปถึงนักโฆษณาสินค้าทางโซเชียลมีเดียด้วย

ยุตดิจิตอลเข้ามามีบทบาททางด้านพัฒนาเศรษฐกิจ ทำให้ผู้ประกอบการและผู้ให้บริการเกิดการแข่งขันกัน และยังช่วยยกระดับชีวิตให้ทันสมัยขึ้น ดังนั้นผู้ประกอบการทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่เมื่อมองเห็นถึงประโยชน์ของการขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ตแล้ว ก็ควรศึกษาอย่างจริงจัง เพิ่อเตรียมรับมือกับการแข่งขันที่ท้าทาย ไม่เช่นนั้นจะเกิดการเสียเปรียบผู้ประกอบการรายอื่นๆที่มีความพร้อมได้

การเพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

e_commerce2-300x209
ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันในเวทีการค้าโลกว่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มีอัตราส่วนการเจริญเติบโตในอัตราที่สูงโดยคิดเป็นสัดส่วนจากกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วถึงร้อยละ 93.4 และจากกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาเป็นร้อยละ 6.6 โดยในส่วนของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนานี้ อัตราการเติบโตที่สูงที่สุดจะมาจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยปัจจัยที่มีผลต่อการเติบโตของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ประกอบไปด้วย ปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายและเทคโนโลยี สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ลูกค้าและธุรกิจ สภาพแวดล้อมด้านนโยบายและกฎหมาย และปัจจัยสนับสนุนอื่นๆ โดยจะพบว่าประเทศที่พัฒนาแล้วมีความพร้อมด้านอิเล็กทรอนิกส์สูงกว่าประเทศที่กำลังพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีและการสื่อสารจากนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจของไทยที่มุ่งการขยายตัวทางเศรษฐกิจตามเป้าหมาย โดยเน้นการพึ่งพิงต่างประเทศสูงขึ้น มีการเปิดประเทศ โครงสร้างสินค้าส่งออกมีการเปลี่ยนแปลงจากสินค้าเกษตรเป็นสินค้าอุตสาหกรรม ทำให้ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีลักษณะเอื้ออำนวยต่อการทำธุรกิจระหว่างประเทศ มีความสำคัญมากขึ้นในการที่จะช่วยให้รัฐบาลสามารถดำเนินนโยบายได้ตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวอย่างมีเสถียรภาพและมีศักยภาพในการแข่งขันนั้น กระบวนการผลิตจะต้องมีผลิตภาพ เป็นดัชนีที่สะท้อนภาพการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพได้ และยังใช้ในการวัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันได้อีกด้วย อย่างไรก็ดีการเพิ่มผลิตภาพการผลิตยังต้องอาศัยการพัฒนาของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ควบคู่ไปกับการพัฒนาปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เพื่อยืนยันการมีตัวตนของผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือย่ายอินเตอร์เน็ต บริการอินเทอร์เน็ต ให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จะต้องไปจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้ที่สำนักงานเขตที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่และศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร สำหรับภูมิภาคสามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล โดยเว็บไซต์ที่จดทะเบียนแล้ว จะปรากฎเครื่องหมาย Registered อยู่บนหน้าเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบสถานะและการมีอยู่จริงของผู้ประกอบการ และรายชื่อผู้ประกอบการทั้งหมดจะรวบรวมอยู่ในฐานข้อมูลผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ในอดีตผู้บริหารอาจจะให้ความสนใจกับตัวเลขการเข้าชมเว๊บไซต์ขององค์กร

20

อินเตอร์เน็ตได้เข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิตในการทำงาน, การใช้ชีวิต, การเล่นและการเรียน สิ่งเหล่านี้ได้ให้โอกาสแก่กลุ่มธุรกิจและบุคคลต่างๆ ในการเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพในการทำงานอย่างมากมาย และสิ่งที่ผมได้เตรียมสำหรับ ท่านผู้อ่านในครั้งนี้คือหลักการในการประเมินผลตอบแทน ในการเพิ่มผลผลิตจากการลงทุนด้านอินเตอร์เน็ตหลายปีที่ผ่านมาผู้ที่ลงทุนในการใช้โซลูนชันอินเตอร์เน็ตสำหรับธุรกิจ ไม่ได้ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ของ อินเตอร์เน็ตและการเพิ่มผลผลิตขององค์การเท่าไรนัก ทั้งนี้เนี่องจากกระแสการเติบโตของธุรกิจดอทคอมและการใช้ แอพพิเคชันแบบออนไลน์ได้ส่งผลในการตัดสินใจของผู้บริหาร และผู้ประกอบการอย่างมาก แต่มีเหตุในการชลอตัว ทางเศรษฐกิจและการแตกของฟองสบู่ในธุรกิจดอทคอม ทำให้หลายองค์กรหันมามุ่งเน้นในการเพิ่มผลผลิตของ พนักงานมากยิ่งขึ้น

ในอดีตผู้บริหารอาจจะให้ความสนใจกับตัวเลขการเข้าชมเว๊บไซต์ขององค์กร หรือที่เรียกกันว่าจำนวนฮิต “hits” ใน การประเมินคุณค่าทางธุรกิจสำหรับการลงทุนด้านอินเตอร์เน็ตของพวกเขา นั่นเนื่องจากว่าพวกเขาไม่มีทางเลือกมาก นักที่จะนำมาใช้ในการวัดและประเมิน ปัจจุบันนี้องค์กรและธุรกิจต่างๆ ทั่วโลกได้ใช้แอพพิเคชันทางอินเตอร์เน็ตใน การดำเนินธุรกิจในแบบฉบับใหม่ ซึ่งได้เปลี่ยนแปลงวิธีการที่พนักงานใช้ในการเรียนรู้ศึกษา และพัฒนาคุณภาพและ บริการในการดูแลลูกค้าของพวกเขา ยิ่งไปกว่านั้นองค์กรที่กำลังจะนำอินเตอร์เน็ตมาใช้ ก็ได้ให้ความสนใจในวิธีการ ที่จะสามารถประเมินและช่วยในการตัดสินใจ สำหรับการลงทุนของพวกเขา

จากสถานะการณ์ด้านเศรษฐกิจในปัจจุบัน บริษัทและองค์กรทั่วโลกต่างก็ระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้น ทุกคนต่าง ต้องการที่จะรู้ถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น และแน่นอนที่สุดคือสิ่งที่ลงทุนไป จะช่วยพวกเขาประหยัดค่าใช้จ่ายได้เท่าไร และช่วยพวกเขาในการปรับปรุงการบริการลูกค้าให้ดีขึ้น ด้วยค่าใช้จ่ายที่ยอมรับได้ โดยคำถามยอดนิยมคือผลตอบแทนจาก การลงทุนเป็นอย่างไรและควรใช้ระยะเวลาไม่นานเกินไปนักได้มีการศึกษาทางเศรษฐศาสตร์พบว่า อุตสาหกรรมที่ได้มีการลงทุนในการนำไอทีและเว็บมาใช้นั้น ได้รับผลตอบแทนในการเพิ่มผลผลิต และประสิทธิภาพในการทำงานอย่างมาก ตัวอย่างที่ทาง PriceWaterhouseCoopers ได้รายงานว่า บริษัทที่ใช้เว็บเป็นส่วนหนึ่งในการทำธุรกิจในช่วงปี 2000 ได้พบว่าพวกเขาสามารถเพิ่มผลผลิตและประสิทธภาพใน การทำงานมากกว่าธุรกิจที่ไม่ได้นำเว็บมาใช้ถึง 2.7 เท่าทีเดียว

คุณสมบัติเบื้องต้นที่ผู้ประกอบการควรมี ก่อนเริ่มทำธุรกิจ

การจะมีธุรกิจส่วนตัวเป็นของตนเองนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ด้วยคุณสมบัติของเจ้าของกิจการนั้นเป็นสิ่งสำคัญ ช่วยวัดความสำเร็จ และกำหนดทิศทางว่ากิจการจะเป็นไปในรูปแบบใด ซึ่งคุณสมบัติที่ต้องมีของผู้ประกอบการมีอยู่ด้วยกัน ดังนี้
1.ต้องรู้ก่อนว่าตนเองต้องการอะไร สำรวจว่าในใจต้องการสิ่งใด ใช่หรือไม่ใช่ แล้วความต้องการที่แท้จริงคือสิ่งใด นอกจากนี้ต้องเข้าใจบุคลิกภาพของตนเองว่ามีนิสัยอย่างไร เหมาะกับการทำธุรกิจประเภทไหน
/2.ต้องมีความรู้ในสิ่งที่จะทำ เพราะความรู้เปรียบเสมือนใบเบิกทางในการริเริ่มสร้างกิจการให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งความรู้ที่ดีสามารถนำไปปรับใช้ในการบริหารกิจการได้อย่างเหมาะสมและมีประโยชน์ นอกจากนี้ยังเป็น สิ่งที่สามารถแสวงหาได้ตลอดเวลา จึงไม่เป็นปัญหาหากผู้ที่ต้องการจะเริ่มประกอบกิจการไม่มีความรู้และ ประสบการณ์ในบางเรื่องมาก่อน เพราะสามารถค้นคว้าเพิ่มเติมและค่อยๆ เรียนรู้ได้
3.ต้องมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อดึงดูดใจลูกค้า ผู้มีความคิดสร้างสรรค์ย่อมได้เปรียบในการสร้างสิ่งใหม่ให้กับกิจการของตน เพราะความคิดสร้างสรรค์ถือเป็นการโฆษณาสินค้าของตนเอง ว่ามีการพัฒนาต่อยอดมากขึ้น
4.ต้องกล้าที่จะทำอะไรแปลกใหม่ กล้าลงมือในเรื่องต่างๆ เพราะในโลกของธุรกิจมีการแข่งขันสูงและไม่มีใครยอมใคร ผู้มีความกล้าเท่านั้นจึงจะสามารถอยู่รอดได้ในการทำกิจการ ทั้งเรื่องของความกล้าตัดสินใจในเรื่องแนวทางการทำธุรกิจที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อน ทำให้เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ
5.ต้องมีความรักในสิ่งที่ทำ ความรักในสิ่งที่ ทำจะช่วยให้เจ้าของกิจการพยายามศึกษาหาความรู้เพื่อนำมาพัฒนาสร้างสรรค์ ต่อยอดกิจการของตนเองให้ออกมาดีที่สุด โดยปราศจากความเหน็ดเหนื่อยและเบื่อหน่ายซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ กิจการไม่อาจเจริญก้าวหน้า
6.ต้องพยายามและอดทนให้มาก หลายครั้งหลายโอกาสเราต้องอาศัยความพยายามอดทนมากเป็นพิเศษ หลายธุรกิจล้มเหลวเพราะขาดความพยายาม
จากที่กล่าวมาเป็นคุณสมบัติเบื้องต้นที่ทำให้ผู้ประกอบการหลายรายต่างประสบความสำเร็จ ถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก หากผู้ประกอบการขาดคุณสมบัติใดไปนั้น อาจทำให้กิจการมีช่องโหว่ และไม่ประสบความสำเร็จได้

ผู้ประกอบการทางอินเทอร์เน็ต หรือ internet entrepreneur ได้กลายเป็นอาชีพของคนยุคใหม่

ผู้ประกอบการทางอินเทอร์เน็ต หรือ internet entrepreneur ได้กลายเป็นอาชีพของคนสมัยใหม่ที่มีชีวิตข้องแวะอยู่กับโลกในอินเทอร์เน็ต

หรือที่รู้จักกันว่าโลกไซเบอร์ (cyber world) ซึ่งปัจจุบันใครๆ ก็สามารถเป็นผู้ประกอบการทางอินเทอร์เน็ตได้ ขอให้มีความรู้ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตและมีความคิดที่จะหารายได้ผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งสิ่งที่ดึงดูดให้คนเข้ามาเป็นผู้ประกอบการทางอินเทอร์เน็ตมากขึ้น ก็คือ ค่าใช้จ่ายน้อย หรือแทบจะไม่มีเลย สุดแท้แต่จะเลือกเริ่มต้นด้วยวิธีใด เพราะเครื่องมือเครื่องใช้ในการหาเงินในโลกอินเทอร์เน็ตนั้น มีทั้งฟรี เกือบฟรี และมีค่าใช้จ่าย โดยค่าใช้จ่ายก็มีตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักพันหลักหมื่น

อินเทอร์เน็ตเปรียบเสมือนดังขุมทองบนผืนแผ่นดินที่มนุษย์เคยขุดกันขึ้นมาใช้ในสมัยก่อน การที่ผู้คนต่างใช้อินเทอร์เน็ตในการประกอบธุรกิจและกิจกรรมต่างๆ ก็ไม่ต่างจากการตื่นทองในแผ่นดินภาคตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมริกาในตอนกลางศตวรรษที่ 19 ซึ่งนักเสี่ยงโชคนักผจญภัยต่างมุ่งหน้าไปยังดินแดนแห่งนั้น เพื่อร่วมแสวงหาความร่ำรวยจากขุมทรัพย์ในแผ่นดิน คนธรรมดาคนหนึ่งที่มีแค่เครื่องมือขุดและร่อนแบบง่ายๆ บวกกับแรงกายก็เป็นผู้ประกอบการเหมืองทองได้ อินเทอร์เน็ตก็เป็นเสมือนขุมทองในศตวรรษที่ 21 ที่พร้อมต้อนรับนักผจญภัยเข้ามาขุดล่าหาทองคำในโลกไซเบอร์

กิจการในโลกอินเทอร์เน็ตมีมากมายหลายประเภท สิ่งของที่นำมาขายก็มีทั้งสินค้าและบริการแทบทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้ สถานที่ขายสินค้า ก็คือ เว็บไซต์และบล็อกที่เปรียบเสมือนร้านค้าในโลกความจริง ผู้ประกอบการก็มีหลายประเภทและหลายระดับ มีทั้งที่เป็นเจ้าของสินค้า มีทั้งที่เป็นนายหน้า มีทั้งที่ประกอบกิจการเอง มีทั้งที่เป็นผู้ร่วมกิจการค้า กล่าวได้ว่าธุรกิจที่มีอยู่ในโลกความเป็นจริงก็ถูกย้ายเข้าไปดำเนินการในโลกเสมือนจริง หรือโลกไซเบอร์นี้แทบจะทุกอย่างแล้ว

สิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ก็คือ ผู้ประกอบการในอินเทอร์เน็ตที่เป็นบุคคลธรรมดามีเป็นจำนวนมากในทุกมุมโลก ต่างลงมือสร้างธุรกิจของตนอย่างขันแข็ง มีทุกช่วงวัยตั้งแต่อายุยังไม่ถึง 15 ปีไปจนถึงวัยเกษียณ ผู้ที่มาก่อนและประสบความสำเร็จแล้วต่างถ่ายทอดประสบการณ์ ความคิด คำชี้แนะให้แก่คนอื่นๆ ผ่านเว็บไซต์และบล็อกของตน และประสบการณ์ที่ได้จากการเป็นผู้ประกอบการทางอินเทอร์เน็ตของผู้ประสบความสำเร็จเหล่านั้น ก็กลายเป็นสินค้าที่นำมาแสวงหารายได้อีกต่อหนึ่งด้วย