แนะนำเรื่องที่น่าสนใจจากผู้ประกอบการ Online Entreprenuer

ธุรกิจ Online นั้น ไปได้ไกลกว่าที่คิด แล้วเราจะสามารถสร้างสรรค์ธุรกิจเหล่านี้ให้ดีได้อย่างไร

rainbow

การเพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

e_commerce2-300x209
ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันในเวทีการค้าโลกว่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มีอัตราส่วนการเจริญเติบโตในอัตราที่สูงโดยคิดเป็นสัดส่วนจากกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วถึงร้อยละ 93.4 และจากกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาเป็นร้อยละ 6.6 โดยในส่วนของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนานี้ อัตราการเติบโตที่สูงที่สุดจะมาจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยปัจจัยที่มีผลต่อการเติบโตของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ประกอบไปด้วย ปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายและเทคโนโลยี สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ลูกค้าและธุรกิจ สภาพแวดล้อมด้านนโยบายและกฎหมาย และปัจจัยสนับสนุนอื่นๆ โดยจะพบว่าประเทศที่พัฒนาแล้วมีความพร้อมด้านอิเล็กทรอนิกส์สูงกว่าประเทศที่กำลังพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีและการสื่อสารจากนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจของไทยที่มุ่งการขยายตัวทางเศรษฐกิจตามเป้าหมาย โดยเน้นการพึ่งพิงต่างประเทศสูงขึ้น มีการเปิดประเทศ โครงสร้างสินค้าส่งออกมีการเปลี่ยนแปลงจากสินค้าเกษตรเป็นสินค้าอุตสาหกรรม ทำให้ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีลักษณะเอื้ออำนวยต่อการทำธุรกิจระหว่างประเทศ มีความสำคัญมากขึ้นในการที่จะช่วยให้รัฐบาลสามารถดำเนินนโยบายได้ตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวอย่างมีเสถียรภาพและมีศักยภาพในการแข่งขันนั้น กระบวนการผลิตจะต้องมีผลิตภาพ เป็นดัชนีที่สะท้อนภาพการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพได้ และยังใช้ในการวัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันได้อีกด้วย อย่างไรก็ดีการเพิ่มผลิตภาพการผลิตยังต้องอาศัยการพัฒนาของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ควบคู่ไปกับการพัฒนาปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เพื่อยืนยันการมีตัวตนของผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือย่ายอินเตอร์เน็ต บริการอินเทอร์เน็ต ให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จะต้องไปจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้ที่สำนักงานเขตที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่และศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร สำหรับภูมิภาคสามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล โดยเว็บไซต์ที่จดทะเบียนแล้ว จะปรากฎเครื่องหมาย Registered อยู่บนหน้าเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบสถานะและการมีอยู่จริงของผู้ประกอบการ และรายชื่อผู้ประกอบการทั้งหมดจะรวบรวมอยู่ในฐานข้อมูลผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ในอดีตผู้บริหารอาจจะให้ความสนใจกับตัวเลขการเข้าชมเว๊บไซต์ขององค์กร

20

อินเตอร์เน็ตได้เข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิตในการทำงาน, การใช้ชีวิต, การเล่นและการเรียน สิ่งเหล่านี้ได้ให้โอกาสแก่กลุ่มธุรกิจและบุคคลต่างๆ ในการเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพในการทำงานอย่างมากมาย และสิ่งที่ผมได้เตรียมสำหรับ ท่านผู้อ่านในครั้งนี้คือหลักการในการประเมินผลตอบแทน ในการเพิ่มผลผลิตจากการลงทุนด้านอินเตอร์เน็ตหลายปีที่ผ่านมาผู้ที่ลงทุนในการใช้โซลูนชันอินเตอร์เน็ตสำหรับธุรกิจ ไม่ได้ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ของ อินเตอร์เน็ตและการเพิ่มผลผลิตขององค์การเท่าไรนัก ทั้งนี้เนี่องจากกระแสการเติบโตของธุรกิจดอทคอมและการใช้ แอพพิเคชันแบบออนไลน์ได้ส่งผลในการตัดสินใจของผู้บริหาร และผู้ประกอบการอย่างมาก แต่มีเหตุในการชลอตัว ทางเศรษฐกิจและการแตกของฟองสบู่ในธุรกิจดอทคอม ทำให้หลายองค์กรหันมามุ่งเน้นในการเพิ่มผลผลิตของ พนักงานมากยิ่งขึ้น

ในอดีตผู้บริหารอาจจะให้ความสนใจกับตัวเลขการเข้าชมเว๊บไซต์ขององค์กร หรือที่เรียกกันว่าจำนวนฮิต “hits” ใน การประเมินคุณค่าทางธุรกิจสำหรับการลงทุนด้านอินเตอร์เน็ตของพวกเขา นั่นเนื่องจากว่าพวกเขาไม่มีทางเลือกมาก นักที่จะนำมาใช้ในการวัดและประเมิน ปัจจุบันนี้องค์กรและธุรกิจต่างๆ ทั่วโลกได้ใช้แอพพิเคชันทางอินเตอร์เน็ตใน การดำเนินธุรกิจในแบบฉบับใหม่ ซึ่งได้เปลี่ยนแปลงวิธีการที่พนักงานใช้ในการเรียนรู้ศึกษา และพัฒนาคุณภาพและ บริการในการดูแลลูกค้าของพวกเขา ยิ่งไปกว่านั้นองค์กรที่กำลังจะนำอินเตอร์เน็ตมาใช้ ก็ได้ให้ความสนใจในวิธีการ ที่จะสามารถประเมินและช่วยในการตัดสินใจ สำหรับการลงทุนของพวกเขา

จากสถานะการณ์ด้านเศรษฐกิจในปัจจุบัน บริษัทและองค์กรทั่วโลกต่างก็ระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้น ทุกคนต่าง ต้องการที่จะรู้ถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น และแน่นอนที่สุดคือสิ่งที่ลงทุนไป จะช่วยพวกเขาประหยัดค่าใช้จ่ายได้เท่าไร และช่วยพวกเขาในการปรับปรุงการบริการลูกค้าให้ดีขึ้น ด้วยค่าใช้จ่ายที่ยอมรับได้ โดยคำถามยอดนิยมคือผลตอบแทนจาก การลงทุนเป็นอย่างไรและควรใช้ระยะเวลาไม่นานเกินไปนักได้มีการศึกษาทางเศรษฐศาสตร์พบว่า อุตสาหกรรมที่ได้มีการลงทุนในการนำไอทีและเว็บมาใช้นั้น ได้รับผลตอบแทนในการเพิ่มผลผลิต และประสิทธิภาพในการทำงานอย่างมาก ตัวอย่างที่ทาง PriceWaterhouseCoopers ได้รายงานว่า บริษัทที่ใช้เว็บเป็นส่วนหนึ่งในการทำธุรกิจในช่วงปี 2000 ได้พบว่าพวกเขาสามารถเพิ่มผลผลิตและประสิทธภาพใน การทำงานมากกว่าธุรกิจที่ไม่ได้นำเว็บมาใช้ถึง 2.7 เท่าทีเดียว

คุณสมบัติเบื้องต้นที่ผู้ประกอบการควรมี ก่อนเริ่มทำธุรกิจ

การจะมีธุรกิจส่วนตัวเป็นของตนเองนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ด้วยคุณสมบัติของเจ้าของกิจการนั้นเป็นสิ่งสำคัญ ช่วยวัดความสำเร็จ และกำหนดทิศทางว่ากิจการจะเป็นไปในรูปแบบใด ซึ่งคุณสมบัติที่ต้องมีของผู้ประกอบการมีอยู่ด้วยกัน ดังนี้
1.ต้องรู้ก่อนว่าตนเองต้องการอะไร สำรวจว่าในใจต้องการสิ่งใด ใช่หรือไม่ใช่ แล้วความต้องการที่แท้จริงคือสิ่งใด นอกจากนี้ต้องเข้าใจบุคลิกภาพของตนเองว่ามีนิสัยอย่างไร เหมาะกับการทำธุรกิจประเภทไหน
/2.ต้องมีความรู้ในสิ่งที่จะทำ เพราะความรู้เปรียบเสมือนใบเบิกทางในการริเริ่มสร้างกิจการให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งความรู้ที่ดีสามารถนำไปปรับใช้ในการบริหารกิจการได้อย่างเหมาะสมและมีประโยชน์ นอกจากนี้ยังเป็น สิ่งที่สามารถแสวงหาได้ตลอดเวลา จึงไม่เป็นปัญหาหากผู้ที่ต้องการจะเริ่มประกอบกิจการไม่มีความรู้และ ประสบการณ์ในบางเรื่องมาก่อน เพราะสามารถค้นคว้าเพิ่มเติมและค่อยๆ เรียนรู้ได้
3.ต้องมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อดึงดูดใจลูกค้า ผู้มีความคิดสร้างสรรค์ย่อมได้เปรียบในการสร้างสิ่งใหม่ให้กับกิจการของตน เพราะความคิดสร้างสรรค์ถือเป็นการโฆษณาสินค้าของตนเอง ว่ามีการพัฒนาต่อยอดมากขึ้น
4.ต้องกล้าที่จะทำอะไรแปลกใหม่ กล้าลงมือในเรื่องต่างๆ เพราะในโลกของธุรกิจมีการแข่งขันสูงและไม่มีใครยอมใคร ผู้มีความกล้าเท่านั้นจึงจะสามารถอยู่รอดได้ในการทำกิจการ ทั้งเรื่องของความกล้าตัดสินใจในเรื่องแนวทางการทำธุรกิจที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อน ทำให้เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ
5.ต้องมีความรักในสิ่งที่ทำ ความรักในสิ่งที่ ทำจะช่วยให้เจ้าของกิจการพยายามศึกษาหาความรู้เพื่อนำมาพัฒนาสร้างสรรค์ ต่อยอดกิจการของตนเองให้ออกมาดีที่สุด โดยปราศจากความเหน็ดเหนื่อยและเบื่อหน่ายซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ กิจการไม่อาจเจริญก้าวหน้า
6.ต้องพยายามและอดทนให้มาก หลายครั้งหลายโอกาสเราต้องอาศัยความพยายามอดทนมากเป็นพิเศษ หลายธุรกิจล้มเหลวเพราะขาดความพยายาม
จากที่กล่าวมาเป็นคุณสมบัติเบื้องต้นที่ทำให้ผู้ประกอบการหลายรายต่างประสบความสำเร็จ ถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก หากผู้ประกอบการขาดคุณสมบัติใดไปนั้น อาจทำให้กิจการมีช่องโหว่ และไม่ประสบความสำเร็จได้

ผู้ประกอบการทางอินเทอร์เน็ต หรือ internet entrepreneur ได้กลายเป็นอาชีพของคนยุคใหม่

ผู้ประกอบการทางอินเทอร์เน็ต หรือ internet entrepreneur ได้กลายเป็นอาชีพของคนสมัยใหม่ที่มีชีวิตข้องแวะอยู่กับโลกในอินเทอร์เน็ต

หรือที่รู้จักกันว่าโลกไซเบอร์ (cyber world) ซึ่งปัจจุบันใครๆ ก็สามารถเป็นผู้ประกอบการทางอินเทอร์เน็ตได้ ขอให้มีความรู้ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตและมีความคิดที่จะหารายได้ผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งสิ่งที่ดึงดูดให้คนเข้ามาเป็นผู้ประกอบการทางอินเทอร์เน็ตมากขึ้น ก็คือ ค่าใช้จ่ายน้อย หรือแทบจะไม่มีเลย สุดแท้แต่จะเลือกเริ่มต้นด้วยวิธีใด เพราะเครื่องมือเครื่องใช้ในการหาเงินในโลกอินเทอร์เน็ตนั้น มีทั้งฟรี เกือบฟรี และมีค่าใช้จ่าย โดยค่าใช้จ่ายก็มีตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักพันหลักหมื่น

อินเทอร์เน็ตเปรียบเสมือนดังขุมทองบนผืนแผ่นดินที่มนุษย์เคยขุดกันขึ้นมาใช้ในสมัยก่อน การที่ผู้คนต่างใช้อินเทอร์เน็ตในการประกอบธุรกิจและกิจกรรมต่างๆ ก็ไม่ต่างจากการตื่นทองในแผ่นดินภาคตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมริกาในตอนกลางศตวรรษที่ 19 ซึ่งนักเสี่ยงโชคนักผจญภัยต่างมุ่งหน้าไปยังดินแดนแห่งนั้น เพื่อร่วมแสวงหาความร่ำรวยจากขุมทรัพย์ในแผ่นดิน คนธรรมดาคนหนึ่งที่มีแค่เครื่องมือขุดและร่อนแบบง่ายๆ บวกกับแรงกายก็เป็นผู้ประกอบการเหมืองทองได้ อินเทอร์เน็ตก็เป็นเสมือนขุมทองในศตวรรษที่ 21 ที่พร้อมต้อนรับนักผจญภัยเข้ามาขุดล่าหาทองคำในโลกไซเบอร์

กิจการในโลกอินเทอร์เน็ตมีมากมายหลายประเภท สิ่งของที่นำมาขายก็มีทั้งสินค้าและบริการแทบทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้ สถานที่ขายสินค้า ก็คือ เว็บไซต์และบล็อกที่เปรียบเสมือนร้านค้าในโลกความจริง ผู้ประกอบการก็มีหลายประเภทและหลายระดับ มีทั้งที่เป็นเจ้าของสินค้า มีทั้งที่เป็นนายหน้า มีทั้งที่ประกอบกิจการเอง มีทั้งที่เป็นผู้ร่วมกิจการค้า กล่าวได้ว่าธุรกิจที่มีอยู่ในโลกความเป็นจริงก็ถูกย้ายเข้าไปดำเนินการในโลกเสมือนจริง หรือโลกไซเบอร์นี้แทบจะทุกอย่างแล้ว

สิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ก็คือ ผู้ประกอบการในอินเทอร์เน็ตที่เป็นบุคคลธรรมดามีเป็นจำนวนมากในทุกมุมโลก ต่างลงมือสร้างธุรกิจของตนอย่างขันแข็ง มีทุกช่วงวัยตั้งแต่อายุยังไม่ถึง 15 ปีไปจนถึงวัยเกษียณ ผู้ที่มาก่อนและประสบความสำเร็จแล้วต่างถ่ายทอดประสบการณ์ ความคิด คำชี้แนะให้แก่คนอื่นๆ ผ่านเว็บไซต์และบล็อกของตน และประสบการณ์ที่ได้จากการเป็นผู้ประกอบการทางอินเทอร์เน็ตของผู้ประสบความสำเร็จเหล่านั้น ก็กลายเป็นสินค้าที่นำมาแสวงหารายได้อีกต่อหนึ่งด้วย

คุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ

การเป็นเจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถ้ามีความมุ่งมั่นที่จะทำ มันก็ไม่ใช่เรื่องยากจนเกินไปนัก เพราะถ้าหากทำได้ยากเย็นแสนเข็ญป่านนี้เราคงเห็นแต่พนักงานบริษัทเดินชนกันเต็มบ้านเต็มเมือง เพราะไม่มีใครคิดที่จะริเริ่มทำอะไรใหม่ๆ คอยรอรับเงินตอนสิ้นเดือน ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริง โลกนี้ก็เป็นสถานที่ๆ ไม่น่าอภิรมย์ซักเท่าไรนัก ลองคิดดูซิว่าถ้าโลกนี้ทุกคนเป็นมนุษย์เงินเดือนกันไปเสียหมด ธุรกิจในโลกนี้คงถูกครอบครองโดยคนไม่กี่กลุ่มหรือไม่กี่ครอบครัว ส่วนพวกเราๆ ที่เป็นมนุษย์หาเช้า กินค่ำ รับเงินเดือนคงไม่มีโอกาสลืม อ้าปาก พูดอย่างเต็มปากเต็มคำ

ผู้ประกอบการนั้นเปรียบเสมือนฟันเฟืองที่สำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของโลกใบนี้  ซึ่งเป็นโลกแห่งความเสรีของความคิด ความฝันในการนำเสนอสินค้าและบริการใหม่ๆ ทำให้ผู้บริโภครู้ถึงความแตกต่างอันหลายหลากของสินค้าและบริการ กระตุ้นให้เกิดการแข่งขันเพื่อพัฒนาสินค้า บริการ ไม่ว่าจะเป็นในด้านคุณภาพหรือราคา เพื่อที่จะทำให้วันพรุ่งนี้เป็นวันที่ทำให้ชีวิตของพวกเขาได้ใช้สินค้าและบริการที่ดียิ่งขึ้น

ถ้าท่านต้องการความเป็นอิสระจากการทำงานให้ผู้อื่น เป็นผู้กำหนดธุรกิจและบริการที่ฝันอยากจะทำ ฉะนั้นแล้วการผู้ประกอบการก็น่าจะเป็นทางเลือกของชีวิตที่ท่านควรจะเริ่มต้นศึกษาเรียนรู้ แต่อย่างไรก็ตามการเป็นผู้ประกอบการหรือเป็นเจ้าของกิจการที่ประสบความสำเร็จได้นั้น ท่านต้องสำรวจตัวเองว่าท่านมีคุณลักษณะทั้ง 9 ที่กำลังจะกล่าวถึงมากน้อยเพียงใด ซึ่งคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่มักจะประสบความสำเร็จที่ได้พบเห็นมีดังต่อไปนี้

1.เป็นผู้ที่มีเป้าหมายในการทำธุรกิจที่ชัดเจน
2.  มีความมุ่งมั่นสูงที่จะทำสิ่งนั้นให้สำเร็จ
3. มีความอ่อนน้อม ไม่ถือตัว
4. มีภาวะผู้นำ กล้าเสี่ยง และกล้าที่จะตัดสินใจ
5. ทำงานเร็ว รวมถึงมีสัมผัสที่เร็วต่อโอกาส ปัญหา และอุปสรรค
6. มีความฝัน ความคิดริเริ่ม และความคิดที่จะปรับปรุงสินค้าและบริการให้ดีขึ้นตลอดเลา
7. ไม่คิดว่าธุรกิจที่ทำอยู่เป็นงานที่ต้องทำ แต่เป็นงานที่อยากทำ
8. เก่งที่รู้จักเลือกหาทีมงานที่ไว้ใจได้
9. มีความรู้สึกยินดี เมื่อต้องให้

คุณลักษณะสำคัญทั้ง 9 ประการนั้น เป็นคุณลักษณะที่เกื้อหนุนซึ่งกันและกันของการเป็นผู้ประกอบที่มักจะประสบผลสำเร็จ แต่ยังไม่ต้องตกอกตกใจไปนะครับว่าถ้าขาดอย่างหนึ่งอย่างใดไปนั้นจะเป็นผู้ประกอบการไม่ได้ เพราะเชื่อว่าคนเราทุกคนนั้นมีคุณลักษณะเหล่านี้อยู่ในตัวของทุกคนอยู่แล้ว ที่แตกต่างกันไปก็คือความเข้มข้นของคุณลักษณะดังกล่าวในแต่ละคนนั้นมีไม่เท่ากัน มากบ้างน้อยบ้าง คุณลักษณะในบางอย่างเช่น ความคิดริเริ่ม หรือสัมผัสที่เร็วต่อโอกาส ปัญหาและอุปสรรค ถึงแม้จะเป็นคุณลักษณะที่บางครั้งติดตัวมาตั้งแต่กำเนิด แต่ไม่ก็ไม่หมายความว่าผู้ที่มีคุณลักษณะด้านนี้ต่ำ ก็จะต้องมีอยู่ต่ำไปตลอดชีวิต อันที่จริงแล้วคุณลักษณะที่ว่านี้ จะสามารถที่จะเพิ่มพูนขึ้นได้จากการเรียนรู้ และประสบการณ์ที่มากขึ้น เพียงแต่ผู้ที่มีอยู่น้อยก็ต้องขยัน หมั่นเพียรทำให้ได้มา เพื่อทำให้ตนเองประสบความสำเร็จในการเป็นผู้ประกอบการ ส่วนคุณลักษณะด้านอื่นๆนั้น ผมเชื่อว่าสามารถฝึกฝนกันได้ และเมื่อใดที่องค์ประกอบของผู้ประกอบการทั้งเก้าที่เกื้อหนุนกันอยู่นั้นได้รับการผสมกันอย่างถูกส่วน